به گزارش سایت خبری مرودشت نا، با همکاری متولی باغ خیراتی فاروق، اداره اوقاف و کمیته امداد امام خمینی (ره) کاروان زیارتی از فاروق به مشهد مقدس اعزام شدند.