به گزارش سایت خبری مرودشت نا، به منظور پیشگیری از شیوع کرونا، معابر عمومی فاروق ضدعفونی و گندزدایی شد.