به گزارش سایت خبری مرودشت نا، طرح غربالگری و تب سنجی در شهر فاروق برگزار شد.