به گزارش سایت خبری مرودشت نا، تصاویر زیر طبیعت زیبای روستای نصرآباد را نشان می دهد.