دومین مرحله جشنواره نقاشی “مرودشتی ها در خانه می مانند” ویژه روز طبیعت
روز طبیعت متفاوت در مرودشت/ تصاویری از در خانه ماندن مرودشتی ها
کمپین “مرودشتی ها در خانه می مانند”
جشنواره نقاشی “مرودشتی ها در خانه می مانند”
مترجم