همایش رزمندگان و پیشکسوتان جهاد و شهادت شهرستان مرودشت
مترجم