کمپین “مرودشتی ها در خانه می مانند”
جشنواره نقاشی “مرودشتی ها در خانه می مانند”
افتتاح کارگاه تولید ماسک گروه های جهادی در مرودشت
۱۰۰۰ بسیجی در عملیات مشترک و همزمان، شهر مرودشت را ضدعفونی کردند
مترجم