از آتش زدن کاه و کلش تا آلودگی هوا
افتتاحیه ترم تابستان مدرسه فوتبال پرسپولیس مرودشت
مترجم