پیوستن مردم سیدان به کمپین فجر سلیمانی

به گزارش سایت خبری مرودشت نا، مردم بخش سیدان به کمپین فجر سیلمانی پیوستند.

لازم به ذکر است کمپین فجر سلیمانی به همت هیات تحریریه بخش سیدان سایت مرودشت نا در شهر سادات استان فارس برگزار شد.


مترجم